ข้อเสนอของกลุ่มสังคมนิยมแรงงาน ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตั้งแต่ประเทศไทยเผชิญหน้ากับการระบาดของไข้หวัดโควิด-๑๙ คนทำงานและครอบครัวซึ่งคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับสภาพการดำรงชีวิตที่ย่ำแย่และฐานะทางเศรษฐกิจถอยหลังลงไปทุกวัน มีคนร่ำรวยไม่กี่ตระกูลเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการสาธารณะไม่สามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้แก่คนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นปัญหาวัคซีนมีความคลุมเครือโดยไม่ยอมจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ มาเป็นทางเลือก เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนโดยไร้เหตุผล ปล่อยให้ภาคเอกชนจัดหาวัคซีนเองโดยรัฐเป็นนายหน้านำเข้า ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้

ในด้านเศรษฐกิจประชากรวัยแรงงานกำลังประสบปัญหาทางการเงิน ไม่มีงานทำ เสี่ยงตกงาน บริษัท ห้างร้าน กิจการต่างๆ เลิกจ้างคนงานและไม่จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย คนที่มีงานทำถูกบังคับให้ลดค่าจ้าง แต่รายจ่ายของคนงานยังคงเท่าเดิม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คนทำงานด่านหน้ากำลังเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลไร้ความสามารถในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนอย่างทันท่วงทีทำให้ไข้หวัดโควิด-๑๙ แพร่ระบาดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเสี่ยงทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทำให้พวกเขาพักผ่อนไม่เพียงพอจนร่างกายอ่อนแอ

ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและเศรษฐกิจเช่นนี้ กลุ่มสังคมนิยมแรงงานซึ่งร่วมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ มีข้อเสนอสำหรับแรงงาน ผู้รักประชาธิปไตยให้ร่วมกันผลักดันให้รัฐดำเนินมาตรการสำคัญดังต่อไปนี้

​๑. ตัดลดงบประมาณสถาบันกษัตริย์และกองทัพ และเพิ่มภาษีรายได้และทรัพย์สินจากกลุ่มทุนและคนรวยมากเพื่อนำมาเป็นงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

         ๒. จัดหาวัคซีนหลากหลายยี่ห้ออย่างเร่งด่วนและต้องไม่มีวัคซีนทางเลือกสำหรับคนมีเงิน เพราะเป็นบริการสาธารณะที่จัดให้ทุกคนฟรี โดยไม่เลือกปฏิบัติ และฉีดให้กลุ่มประชากรตามลำดับโดยเร็ว

​๓. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนป้องกันและกักตัวผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงอย่างถูกสุขอนามัย เช่น นำโรงแรมที่ปิดกิจการมาให้ประชาชนที่ติดเชื้อกักตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างโรงงานหรือขอให้โรงงานที่มีอยู่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ ตรวจเชื้ออย่างเพียงพอ

​๔. ลดชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ พร้อมกับเพิ่มอัตรากำลังและดูแลสวัสดิการ การจ้างงานให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงในการทำงาน

​๕. สาธารณูปโภคน้ำ ไฟฟ้า ฟรี รวมทั้งค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

         ๖. ต้องชดเชยเงินเดือนเต็มจำนวนให้กับลูกจ้างที่ถูกลดเงินเดือนและถูกเลิกจ้าง เพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของแรงงานและรักษาเศรษฐกิจฐานรากไว้

​๗. ต้องให้มีการจัดสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน สถานศึกษาใหม่ให้เหมาะสม ลดความแออัด และมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ในสถานศึกษาจัดทำห้องสตูโอเรียนออนไลน์ เพิ่มชั้นเรียน แจกอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ฟรีพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

​มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ หากภาคประชาชนรวมกลุ่มกันต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

“แรงงานทั้งผองจงเป็นหนึ่งเดียว”

หากเห็นด้วยกับข้อเสนอ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจเฟซบุ๊คของเราได้ที่ FB page: SocialistWorkerThai

ปล.รูปประกอบจากอินเตอร์เน็ต