แถลงการณ์วันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2565

“แรงงานคือผู้ขับเคลื่อนสังคม”

เพิ่มค่าจ้าง สวัสดิการ เสรีภาพและอำนาจการต่อรองให้แก่คนทำงานทุกคน

เป็นเวลาสองปีแล้วที่โลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเกิดซ้อนกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความขัดแย้งทางการเมืองจากการเติบโตของรัฐเผด็จการอำนาจนิยมและคอรัปชั่น แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนแล้ว แต่ยังต้องระมัดระวังสุขภาพและแบกรับปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงกว่าเดิม เช่น รายได้ลด ว่างงานเพิ่มขึ้น ตกงานถาวร เป็นหนี้ ราคาสินค้าบริโภคอุปโภค น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เราในฐานะกรรมาชีพต้องทำอะไรเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตเหล่านี้

 เนื่องในวันกรรมกรสากลปี 2565 มาบรรจบกับช่วงของการเกิดอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี  แรงงานที่นอกจากจะเสี่ยงเจ็บป่วยและเสียชีวิต ยังเสี่ยงตกงาน ปิดงาน ลดค่าจ้าง ในขณะที่ยังมีคนงานอื่น ๆ  จำต้องทำงานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งได้รับวัคซีนช้า ลากักตัวรักษาอาการโควิดที่ไม่ได้ค่าจ้าง เพราะความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ด้อยค่าเสียงของประชาชน กับความเห็นแก่ตัวของสภานายจ้างที่ไม่ยอมรับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 492 บาท เรากรรมาชีพจึงยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสำคัญ 6 ข้อ ดังนี้

  1. กระจายรายได้ ด้วยการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือเงินเดือนพื้นฐาน วันละ 492 บาทแก่คนทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมทั้งคนเข้าทำงานใหม่และคนทำงานอยู่ก่อนแล้วเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของแรงงานในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค
  2. เพิ่มสวัสดิการแก่คนทำงาน โดยรัฐต้องขยายสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานแก่ลูกจ้างที่ยังว่างงาน จ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมแก่คนตกงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  3. ลดค่าครองชีพและปรับปรุงกิจการสาธารณะ  โดยลดค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บ้าน ลดค่าเทอม ลดค่าโดยสาร ปรับปรุงขนส่งสาธารณะ และสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกและคุณภาพดีให้แก่ประชาชน โดยเวนคืนที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไว้เก็งกำไรมาทำประโยชน์เพื่อสวนรวม
  4. ลดความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุกจนกระจาย โดยเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าจากเศรษฐีในประเทศแทนการขอรับบริจาค ลดเงินเดือนผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการระดับสูง
  5. ลดอำนาจสถาบันหลักของประเทศที่ทำให้ประชาชนอ่อนแอ โดยลดงบประมาณทหาร สถาบันกษัตริย์ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เพราะไม่ได้ช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด
  6. ยกเลิกกฎหมายที่ทำลายพื้นที่เสรีภาพในการแสดงออกขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยยกเลิกก.ม.อาญาม.112 และพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินทันที ​จะห้ามประชาชนวิจารณ์รัฐและเสนอทางแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้ และปล่อยผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคน

ชนชั้นแรงงานในหลายประเทศต่างออกมาต่อต้านรัฐและทุนเพื่อความอยู่รอดและสร้างความยุติธรรม เพราะเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้ที่เห็นรัฐบาลคอรัปชั่น นายจ้างร่ำรวย กอบโกยกำไรจากภาวะวิกฤต จากการลอยแพพนักงาน จ้างงานต่ำกว่ากฎหมาย จ้างงานระยะสั้น ลดคุณภาพชีวิต และทำลายสิทธิในการรวมกลุ่ม ต้องออกมาประท้วง วอร์คเอ๊าท์จากที่ทำงาน ชุมนุมปักหลัก นัดหยุดงานและจัดตั้งสหภาพแรงงาน เช่นที่ประสบความสำเร็จแล้วในบริษัทสตาร์บัค แอมะซอน สหรัฐอเมริกา หรือในอินเดียที่คนงานนับร้อยล้านนัดหยุดงานทั่วไป และที่กำลังเกิดขึ้นในศรีลังกา

กรรมมาชีพทั่วโลกจงรวมตัวกัน!