Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

บทบาทสหภาพแรงงาน กับพรรคปฏิวัติ

โดย สหายนาย

มาร์คซิสต์อย่างเรา การปฏิวัติปลดปล่อยชนชั้นแรงงานเป็นเป้าหมายสูงสุดอยู่แล้ว เราไม่เหมือนพวกนักปฏิรูปที่พยายามบอกเราว่า ค่อยๆ ปฏิรูปอย่างเดียว เดี๋ยวทุนนิยม ปัญหาความเหลื่อมลํ้าก็หมดไปเอง คําพูดเช่นนี้เป็นอะไรที่เพ้อฝันมาก เลนิน นักปฏิวัติสังคมนิยมชาวรัสเซีย เคยอธิบายเอาไว้ว่า ทุนนิยมสร้างรัฐสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อบรรเทาความขัดแย้งทางชนชั้น แล้วทำให้ตัวมันเองลอยอยู่เหนือสังคม กล่าวคือ รัฐทุนนิยมถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องระบบทุนนิยมที่มีความขัดแย้งทางชนชั้นดำรงอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้ความขัดแย้งนั้นทำลายตัวมันเอง โดยแสดงภาพรัฐที่ลอยเหนือความขัดแย้ง มีความเป็นกลางด้วยการสร้างสถาบันทางสังคมต่างๆ มาบรรเทาความขัดแย้งทางชนชั้น

ในขณะเดียวกัน การตั้งมั่นว่าจะปฏิวัติอย่างเดียวโดยไม่ปฏิรูปก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน โรซ่า ลักเชมเบิร์ก นักปฏิวัติสังคมนิยมชาวเยอรมัน เคยกล่าวเอาไว้ว่า นักปฏิวัติเป็นนักปฏิรูปที่ดีที่สุด เพราะนักปฏิวัติจะพยายามพาสังคมไปไกลกว่าทุนนิยมเสมอๆ ท่ามกลางการต่อสู้เล็กๆ น้อยๆ ประจำวัน

การปฏิรูปเล็กๆ น้อยๆ ของนักสังคมนิยมปฏิวัติจึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อปูทางสู่การปฏิวัติ การต่อสู้เล็กๆ น้อยๆ ของกรรมาชีพเพื่อปากท้อง จะเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกฝนการต่อสู้เสริมความมั่นใจ และมองเห็นโครงสร้างอำนาจรัฐชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นกลาง เพราะอำนาจรัฐทุนนิยมและขัดขวางการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพทุกวิถีทาง นอกจากนั้น กรรมาชีพที่มีประสบการณ์ชัยชนะบ้างจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังใจและเวลาที่จะสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนสังคมได้ จะเป็นคนที่มีสํานึกทางชนชั้นเต็มเปี่ยม กรรมาชีพที่ยากจนที่สุดอาจจะไม่มีเวลาที่จะสนใจเรื่องอื่นนอกจากปากท้อง ถ้ากรรมาชีพอ่อนแอลงทั้งทางกายและจิตใจมาก การปฏิวัติจะไม่มีทางสําเร็จ

เพราะฉะนั้นองค์กรเพื่อผลประโยชณ์เฉพาะหน้าของกรรมาชีพถือเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ “สหภาพแรงงาน” ในการเป็นตัวตั้งตัวตีให้กับกรรมาชีพเอาชีวิตรอดในสังคมทุนนิยมแบบนี้

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ให้แรงงานมีจิตสํานึกทางชนชั้นร่วมกันเต็มที่ หรือที่รวมตัวกันของแรงงานในการสร้างความสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจ แต่สหภาพแรงงานที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบลัทธิสหภาพเพื่อผลประโยชน์ปากท้องเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถปฏิวัติระบบได้ แต่จะต้องต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองด้วย เพราะรัฐทุนนิยมทําให้พวกเขาได้รับผลกระทบต่างๆ นานามากกว่าแค่การขึ้นค่าแรง

อย่างไรก็ตาม องค์กรแบบสหภาพแรงงานไม่ได้มีไว้สําหรับการปฏิวัติ หรือยึดครองกรรมสิทธิ์จากชนชั้นกระฏุมพีสู่กรรมาชีพ เพราะโครงสร้างของสหภาพแรงงานออกแบบมาสำหรับเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นขวาหรือซ้าย ก้าวหน้าหรือล้าหลัง กระตือรือร้นหรือเฉื่อยชา ฉะนั้น นักมาร์คซิสต์อย่างเราควรสร้างองค์กรในการปลดแอกกรรมาชีพ โดยทํางานใกล้ชิดกับสหภาพแรงงาน เพื่อติดอาวุธทางความคิดแก่กรรมาชีพส่วนที่ก้าวหน้าที่สุดเพื่อนำการต่อสู้สร้างสังคมใหม่ไปพร้อมๆ กัน และคอยพยุงอุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย ประสบการณ์ในการปลดแอกให้กับชนชั้นกรรมาชีพเป็นปึกแผ่นและเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้จิตสํานึกทางชนชั้นไปในแนวทางที่ถูกต้องและดำรงอยู่ต่อไป

**************************

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก https://forms.gle/2apcTWX7sB9YCVhU6


ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก

บทความอื่น ๆ 

Create a website or blog at WordPress.com