จะจัดตั้งขบวนนักศึกษากันอย่างไร

โดย สหายนาย

การเกิดขื้นของขบวนการนักศึกษาทั่วโลก สัมพันธ์กับการต้องการบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเริ่มต้นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับลูกหลานชนชั้นนำ บุคคลร่ำรวย ไปสู่คนชั้นกลางและคนธรรมดา

สำหรับประเทศการเกิดขึ้นของขบวนการนักศึกษาที่เริ่มชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กุภาพันธ์ ๒๕๐๐ หลังจาการเลือกตั้งที่นักศึกษาประชาชนมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรก การประท้วงเริ่มต้นที่จุฬามหาวิทยาลัย มีนักศึกษาหลายแห่งเข้าร่วม ในครั้งนั้นได้สร้างขวัญใจนักศึกษาขึ้นมาคนหนึ่ง ชื่อ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ฉวยโอกาสเข้าข้างนักศึกษา หลังจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่นำโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

การสร้างขบวนการนักศึกษาในช่วงนั้นเริ่มเกิดขึ้นหลังจากสิ้นอำนาจของสฤษดิ์ ที่ใช้อำนาจปราบขบวนการทางสังคม โดยเริ่มจากกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่เริ่มมีความก้าวหน้า ถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมลักษณะสังคมสงเคราะห์แต่มันเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสังคมรักความเป็นธรรมรวมตัวกัน

แต่กิจกรรมที่ได้ชื่อว่ามีส่วนในการสร้างขบวนการที่แท้จริง คือการจัดกลุ่มศึกษาปัญหาสังคมจากชุมนุมวรรณศิลป์ มธ.และวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (เริ่มเมื่อปี๒๕๐๗) โดยสุลักษ์ ศิวลักษณ์ ด้วยเป็นเวทีให้นักศึกษาหัวก้าวหน้าฝึกฝนพัฒนาตนเอง เนื่องจากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยมีลักษณะทางวิชาการเปิดกว้างทางการเมือง

เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่สําคัญของไทยนั้น มีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาเป็นตัวแปลที่สําคัญ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การจัดตั้งขบวนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะไม่อาจทิ้งขบวนการนักศึกษาไปได้เลย ซึ่งขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มการเมืองที่มีความโดดเด่นในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการ เช่นกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่เริ่มต้นจากากรตั้งคําถามกับเรื่องงบประมาณ สถาบันพระมหากษัตริย์

รวมไปถึงบทบาทของนักเรียนที่จะเห็นในช่วงปี ๒๕๖๓ ที่มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู 3 นิ้วในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ เวลานั้นเป็นกิจกรรมที่มีการแพร่หลายเป็นอย่างมากในหมู่เด็กนักเรียน และเป็นตัวจุดฉนวนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหมู่เด็กนักเรียน หรือแม้แต่กลุ่มนักเรียนเลว ที่นำเสนอภาพอำนาจนิยมในโรงเรียน ที่ทําให้นักเรียนเริ่มออกมาตั้งคําถามและต่อต้อนนโยบายที่ไม่ค่อยจะมีเหตุผล และไม่ค่อยเป็นธรรมกับนักเรียน ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องให้เกิดเสรีทรงผม ในเมื่อทรงผมมันไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียกร้องให้มีการยกเลิกระเบียบบังคับการแต่งเครื่องแบบ เพราะว่าเครื่องแบบนักเรียนนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงสําหรับบางครอบครัวที่สถานะทางการเงินไม่เอื้ออํานวย โดยเฉพาะเครื่องแบบพิเศษบางชุดอย่างชุดลูกเสือ และรวมๆแล้วมีราคาที่ค่อนข้างสูงเกินความ

การผลักดันให้เกิดขบวนการนักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ควรจะผลักดันให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา จากสภาพความกดดันและความสงสัยของเด็กนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน สิทธิของนักเรียน ไปจนถึงผลักดันเรื่องการเมือง ซึ่งการจัดตั้งขบวนการนักศึกษานั้นจะต้องมาจากการจัดตั้งของนักศึกษาเอง และมีการจัดการในรูปแบบของประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้แบบใหม่ในการเคลื่อนไหว ที่ในห้องเรียนไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระ และควรผลักดันเรื่องสิทธิเล็กไปน้อยๆในสถานศึกษาที่มีกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมกับนัดเรียน เช่นทรงผม สีผม เครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดนอกเหนือจากเนื้อหาในตําราเรียนที่มีอยู่แล้ว ที่นักเรียนจะได้มาซึ่งเสรีภาพก็ต่อเมื่อมีการเครื่อนไหวของพวกเขาเองเท่านั้น

**********************************

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก https://forms.gle/2apcTWX7sB9YCVhU6