Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

สังคมนิยมในอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไร?

โดย ทาเคโอะ ยูกิ

สาเหตุสำคัญ ที่นักมาร์คซิสต์ รวมถึงมาร์คซ์เอง ไม่ยอมลงรายละเอียดว่าสังคมนิยมจะมีหน้าตาอย่างไร ก็เพราะเรามองว่าสังคมหลังทุนนิยม (หรือ “สังคมนิยม” นั้นเอง) ต้องออกแบบโดยคนธรรมดาทั้งปวงร่วมกัน อย่างไรก็ตามสังคมนิยมน่าจะ

1.ต้องไม่มีการขูดรีดโดยนายทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Participatory Economy) ยกเลิกการถือครองปัจจัยการผลิตแบบเอกชน เพราะผลผลิตจากการทำงานของมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกขโมยไปในรูปแบบกำไรในระบบขูดรีด ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น ทำให้การผลิตถูกควบคุมโดยตลาดโดยไม่มีการวางแผน ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากการแข่งขัน ทำให้เกิดการกดขี่ทางเพศหรือเชื้อชาติ และความรุนแรงในสงครามและแม้แต่ในครอบครัว มนุษย์ไม่เป็นตัวของตัวเอง ดำรงอยู่ในสภาพแปลกแยกจากสิ่งที่ตนเองสร้าง และตกอยู่ภายใต้เผด็จการทางเศรษฐกิจ

2.ต้องมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเต็มที่สำหรับหญิง ชาย เกย์ LGBTQ+ ฯลฯ กำจัดการกดขี่ทางเพศ ลดละเลิกกรอบแคบๆ ของสถาบันครอบครัว เพื่อให้ “งานบ้าน” เช่น การทำความสะอาด การทำอาหารและการเลี้ยงดูเด็กและคนชรา กลายเป็นภาระร่วมของสังคมแทน

3.ต้องมีเสรีภาพความเท่าเทียมสำหรับคนทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภาษา ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนา หรือความเชื่อ ฯลฯ ความคิดบนพื้นฐานความคิดจิตนิยม และความงมงาย สร้างการยอมจำนน การเน้นลัทธิบูชาตัวบุคคล ที่ล้าหลัง ที่นำไปสู่การดำรงอยู่ของระบบชนชั้นต้องถูกกำจัด แทนที่ด้วยความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์ ทดลอง ทดสอบ และวัตถุนิยมวิภาษวิธี ( Dialectic Materialism)

4.ต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในโลก ซึ่งแปลว่ามันต้องมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเต็มที่ เน้นการเลือกตั้งจากตัวแทนจากพื้นที่การผลิต การอยู่อาศัยจริง ไม่ใช่แค่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีส่วนร่วม ประชาชนต้องร่วมกันวางแผนการผลิต และสามารถควบคุมผู้แทนได้ตลอดเวลา

5.ต้องลดความแตกต่างระหว่างคนในการนำไปสู่การใช้อำนาจหรืออิทธิพล เช่น ความแตกต่างระหว่างชนบทกับเมือง การพัฒนาแบบสูงต่ำ และการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นธรรม และแตกต่างอย่างสุดขั้วต่อท้องที่ต่างๆ ระหว่างคนที่ทำงานในอาชีพต่างๆ ต้องยกเลิกพรม อาวุธเพื่อการประหัตประหาร หรือเครื่องมือในการใช้ความรุนแรง อาวุธทุกอย่างต้องอยู่ในความควบคุมของประชาชน

6.ต้องเพิ่มเสรีภาพที่จะแตกต่างกันในด้านของวิถีชีวิต รสนิยม และความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างวัฒนธรรมก้าวหน้าของมวลชน ในด้านอาชีพและการทำงานต้องยกเลิกระบบ “แบ่งงานกันทำ” ในรูปแบบปัจจุบัน เพราะงานที่ใช้สมองมาก ใช้ฝีมือ หรือใช้แรงงานกายน้อย หรือเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกจริงมาก นำไปสู่อำนาจในการตัดสินใจ สังคมใหม่เราต้องสร้างลักษณะการทำ งานใหม่ที่ผสมงานซ้ำซากกับงานสมองในอัตราส่วนเท่าๆ กัน หรือต้องมีการเวียนกันทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน ค่าจ้างเงินเดือน ต้องมาจากการคำนวณที่เป็นธรรมและการยอมรับของผู้เป็นเจ้าของแรงงาน

7.ต้องมีการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการฝึกฝีมือ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งสอบกันเพื่อ ”คัดเลือกคนออก หรือระบบแพ้คัดออก” อย่างที่พบกันทุกวันนี้ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตฟรี และเครื่องมือสื่อสารที่รอบด้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

8.ต้องค่อยๆ ลดความจำเป็นในการใช้เงินลง ให้สูญหายไปในที่สุด เพื่อลดการสะสม แต่เป็นการกระจายสินค้าที่แบ่งบันกันอย่างเท่าเทียม

สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่อยู่ที่เราทั้งหลายที่เป็นชาวสังคมนิยมต้องลงมือสร้างมัน ……การท้อแท้ หรือแก้ปัญหาแบบปัจเจกรังแต่จะบั่นทอนความคิดจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงโลก เราชาวสังคมนิยมจึงต้องเป็นกองหน้าที่กล้าคิดกล้าใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนแปลงมัน!!

*******************************

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก https://forms.gle/2apcTWX7sB9YCVhU6


Advertisement

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก

บทความอื่น ๆ 

Create a website or blog at WordPress.com