Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ปัญญาชนชนชั้นตัวขับเคลื่อนของขบวนการฝ่ายซ้าย

โดย สหายเข็มแดง

ขบวนการฝ่ายซ้ายในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นล้วนเป็นขบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม นับตั้งแต่ขบวนการ ชาร์ติสท์ หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเป็นขบวนการแรงงานแรกของโลก ไปจนถึงขบวนการสังคมนิยมปฏิวัติ(คอมมิวนิสต์) หลังการปฏิวัติในรัสเซีย สิ่งที่พอจะเห็นการเชื่อมโยงของขบวนการฝ่ายซ้ายนั้นคือการสร้างชุดทางความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงทางวัฒนธรรม เพื่อมาท้าทายชุดทางความคิดในสังคมเดิม สิ่งที่ผลักดันการสร้างชุดทางความคิดในขบวนการก็คือ ปัญญาชน

ปัญญาชน ในนิยามของนักมาร์กซิสต์คนหนึ่งนามว่า อันโตนิโอ กรัมชี่ นั้น หมายถึงผู้ที่สร้างชุดทางความคิดในขบวนการ กลุ่ม องค์กร ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของกลุ่ม ซึ่งปัญญาชนนั้นจะทําหน้าที่สร้างความเป็นกลุ่มเป็นก้อนผ่านเงื่อนไข และสภาพทางแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ เช่น ปัญญาชนในโรงเรียนคืออาจารย์ ในโรงงานคือช่างเทคนิค หรือเสมียน ผู้จัดการ แต่ในขณะเดียวกันภายใต้ความขัดแย้งทางชนชั้นในระบบทุนนิยมหรือในสังคมที่มีชนชั้น ทําให้เกิดปัญญาชนรูปแบบหนึ่งขึ้นมาคือ ปัญญาชนของชนชั้น

ปัญญาชนของชนชั้นนั้นเป็นปัญญาชนที่ซึ่งทําหน้าที่ผลักดันการสร้างชุดความคิดและวัฒนธรรมที่ท้าทายกับสังคมแบบเดิม ซึ่งเราสามารถเห็นได้ในหลายพื้นที่ทางสังคม เช่นนักเรียนหัวก้าวหน้าในโรงเรียน สมาชิกสหภาพแรงงานหัวก้าวหน้าในโรงงาน รวมไปถึงแกนนําเพื่อผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยก็เช่นกัน ซึ่งการจะทําให้เกิดปัญญาชนในสถานที่ต่างๆ ในการผลักดังสังคมไปข้างหน้านั้น จะขาดการสร้างฐานการผลิตความรู้ และความคิดสําหรับปัญญาชนของชนชั้นล่างเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปมิได้เลย นั่นก็คือการสร้างกลุ่มการศึกษา

ในการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทุกครั้งที่เกิดจากขบวนการปฏิวัติ สิ่งที่ไม่อาจขาดไปได้เลยคือการสร้างกลุ่มศึกษา เพราะการสร้างกลุ่มศึกษานั้นคือการสร้างชุดทางความคิดให้กับขบวนการในสังคม และสร้างความเข้าใจการการดําเนินการเคลื่อนไหว ซึ่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้น พวกจาโคแบงได้สร้างขึ้นในสมัชชาประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่ถกเถียงและแลกเปลี่ยนกันทางการเมืองของชาวฝรั่งเศส หรือในรัสเซียก่อนยุคปฏิวัติ มีการสร้างกลุ่มศึกษาทฤษฎีสังคมนิยม มาร์กซิสต์เป็นจํานวนมากในรัสเซีย ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญในการสร้างสภาโรงงาน(สภาโซเวียต)ให้เป็นปึกแผ่น

เราในฐานะขบวนการฝ่ายซ้ายควรจะผลักดันให้เกิดกลุ่มศึกษาทฤษฎีปฏิวัติสําหรับชนชั้นแรงงานเอง การเข้าไปร่วมวงสนทนา หรือวงการแลกเปลี่ยนในสหภาพแรงงานหรือขบวนการแรงงานนั้น ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและควรทําสําหรับก้าวแรกของการต่อสู้ทางชนชั้นที่สักวันนึงจะถูกนําขบวนโดยขบวนการแรงงานฝ่ายซ้ายที่มีชุดทางความคิดที่แหลมคมอย่างแน่นอน


ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก https://forms.gle/2apcTWX7sB9YCVhU6

ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง “องค์กรสังคมนิยมแรงงาน” เชิญสมัครสมาชิก

บทความอื่น ๆ 

Create a website or blog at WordPress.com