Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้
หนังสือ
เรื่องผู้เขียน
“สงครามทางจุดยืน” และ “สงครามขับเคลื่อน” อันโตนีโอ กรัมชี (Antonio Gramsci)
 ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
6 ตุลา จากมุมมองนักวิชาการและนักเขียนใจ อึ๊งภากรณ์
กรรมาชีพไทยลุกขึ้นสู้กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน
การปฏิวัติถาวร “หันเห” โทนี่ คลิฟ (Tony Cliff)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
การศึกษาภายใต้ทุนนิยมใจ อึ๊งภากรณ์
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
นุ่มนวล ยัพราช
กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ เฟรดริค เองเกลส์ (Friedrich Engels)
กุหลาบ สายประดิษฐ์ แปล
นุ่มนวล ยัพราช เรียบเรียงใหม่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทยใจ อึ๊งภากรณ์ และคณะ
ครอบครัวโทนี่ คลิฟ (Tony Cliff)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
คู่มือต่อต้านเผด็จการองค์กรสังคมนิยมแรงงาน
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ㅤㅤ- แนะนำทฤษฎีปฏิวัติถาวร
ㅤㅤ- การปฎิวัติถาวรคืออะไร
ㅤㅤ- สามสิบห้าปีหลังคอมมูนปารีส
ลีออน ทรอตสกี (Leon Trotsky)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
ทำไมทุนนิยมทำให้เอดส์เป็นโรคร้ายแรงใจ อึ๊งภากรณ์
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรีและปัญหาครอบครัวอเล็กซานดรา คอลอนไท
(Alexandra Kollontai)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟใจ อึ๊งภากรณ์
แนะนำสังคมนิยมและความคิดมาร์คซิสต์เบื้องต้นองค์กรเลี้ยวซ้าย
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพจะสู้หรือไม่?ลีออน ทรอตสกี (Leon Trotsky)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคนเฟรดริค เองเกลส์ (Friedrich Engels)
ธนู อภิวัฒน์ แปล
บทเรียนประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ประชาธิปไตยของแรงงาน อันโตนีโอ กรัมชี (Antonio Gramsci)
 ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองมาร์คซิสต์ (ฉบับสังเขป)Chris Harman
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับประชาชนเฮาวาร์ด ซิน (Howard Zinn)
ใจ อึ๊งภากรณ์ ย่อและเรียบเรียง
ปัญญาชนอันโตนีโอ กรัมชี (Antonio Gramsci)
 ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
ปัญหาวิกฤตโลกร้อนจากมุมมองนักมาร์คซิสต์ใจ อึ๊งภากรณ์
มาร์คซิสต์วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยใจ อึ๊งภากรณ์
มารู้จักมาร์คซิสต์กันเถอะองค์กรเลี้ยวซ้าย
ยกเลิกความเป็นสัตว์มาเป็นมนุษย์กันเถิดใจ อึ๊งภากรณ์
ร่วมกันต่อสู้เพื่อปลดแอกทางเพศนุ่มนวล ยัพราช
วิภา ดาวมณี
ใจ อึ๊งภากรณ์
ระบบทุนนิยม: ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน ดังแคน ฮาลัส (Duncan Hallas)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
รัฐกับการปฏิวัติ วี ไอ เลนิน (V. I. Lenin)
รัฐสวัสดิการและประชาธิปไตยองค์กรเลี้ยวซ้าย
รื้อฟื้นการต่อสู้ซ้ายเก่าสู่ซ้ายใหม่ไทยกลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน
ลัทธิสังคมนิยมกับศาสนาวี ไอ เลนิน (V. I. Lenin)
ธนู อภิวัฒน์ แปล
ลัทธิสังคมนิยมกับสงครามวี ไอ เลนิน (V. I. Lenin)
อุยยาม ศศิธร แปล
ว่าด้วยการนัดหยุดงานวี ไอ เลนิน (V. I. Lenin)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
ว่าด้วยทุน ฉบับย่อใจ อึ๊งภากรณ์
ว่าด้วยระบบฟาสซิสต์ ลีออน ทรอตสกี (Leon Trotsky)
ใจ อึ๊งภากรณ์ แปล
วิธีสร้างพรรคกรรมาชีพของเลนิน กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน
สองวิญญาณแห่งสังคมนิยม เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
และจิรายุทธ คงหิ้น แปล
หลักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสเบื้องต้นเอิร์นเนสท์ เมนเดล (Ernest Mandel)
ทวี หมื่นนิกร แปล
อะไรนะลัทธิมาร์ค เล่ม ๑
ㅤㅤ- ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลัทธิมาร์คซ์ กับพวกนีโอมาร์คซิสต์
ㅤㅤ- ทำไมต้องปฏิวัติ ไม่ใช่แค่ปฏิรูป
ㅤㅤ- แนะนำทฤษฎีปฏิวัติถาวรของลีออน ตรอทสกี
ㅤㅤ- พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยมีอนาคตหรือไม่
ㅤㅤ- รัฐกับการปฎิวัติ
ㅤㅤ- ว่าด้วยระบบฟาสซิสต์ ลีออน ตรอทสกี
ใจ อึ๊งภากรณ์ และคณะ
อะไรนะลัทธิมาร์ค เล่ม ๒
ㅤㅤ- บทที่ 1 แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
ㅤㅤ- บทที่ 2 ว่าด้วยการต่อสู้ของกรรมาชีพ
ㅤㅤ- บทที่ 3 ว่าด้วยสตรี
ㅤㅤ- บทที่ 4 ว่าด้วยศาสนา
ㅤㅤ- บทที่ 5 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ㅤㅤ- บทที่ 6 ว่าด้วยประชาสังคม การต่อสู้ของกรรมาชีพ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤการช่วงชิงความคิด และปัญญาชน
ㅤㅤ- บทที่ 7 ว่าด้วยสงคราม
ㅤㅤ- บทที่ 8 ว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยม
ใจ อึ๊งภากรณ์ และคณะ
อันโตนิโอ กรัมชี่: มาร์กซิสเชิงวัฒนธรรมกับการศึกษาโครงสร้างส่วนบนวรวิทย์ ไชยทอง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อถกเถียงทางการเมืองใจ อึ๊งภากรณ์

Create a website or blog at WordPress.com