ข้อเสนอของกลุ่มสังคมนิยมแรงงาน ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและเศรษฐกิจเช่นนี้ กลุ่มสังคมนิยมแรงงานซึ่งร่วมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ มีข้อเสนอสำหรับแรงงาน ผู้รักประชาธิปไตยให้ร่วมกันผลักดันให้รัฐดำเนินมาตรการสำคัญดังต่อไปนี้