ภาพลืมเลือนของการต่อสู้กรรมกรไทย

จักต้องระลึกไว้ว่า เหล่ากรรมาชีพในอดีตนั้นได้เรียกร้องต่อสู้อย่างยืดเยื้อและยาวนานเช่นกัน เช่น การเรียกร้องวันหยุดลาคลอดของแรงงานหญิงในย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 90 วัน ซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐไม่เห็นถึงความสำคัญของแรงงานผู้หญิง นอกจากนั้น ยังพยายามให้สังคมลืมการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ มองแค่เพียงว่าต้องการจะสร้างปัญหาหรือสร้างความแตกแยกในสังคม แต่ไม่เห็นว่าที่ออกมาเรียกร้องสูญเสียเสรรีภาพหรือชีวิตก็เพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตที่ดี สวัสดิการ และสิทธิที่ควรจะได้รับแต่แรก

บทเรียนจากวิกฤตทุนนิยมในอดีตและการหาทางเลือกใหม่ของประชาชน

โลกเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากเท่าๆ กับคนระดับล่าง 57% สถาบันนโยบายศึกษาพบว่า CEO ในบริษัทอเมริกาขนาดใหญ่ทำรายได้โดยเฉลี่ย 10.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 เพิ่มขึ้น 28% จากปีที่แล้ว

รื้อฟื้นการต่อสู้ ขบวนการแรงงานซ้ายใหม่

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สร้างชนชั้นหลักๆ ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นนายทุนผู้ครอบครองปัจจัยการผลิตของสังคมและใช้แรงงานรับจ้างทำงานให้ และชนชั้นแรงงานซึ่งคือแรงงานรับจ้างไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยการขายพลังแรงงานทักษะความสามารถเพื่อยังชีพตนเองเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรฝ่ายผลิตในโรงงาน พนักงานในบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ คนขับรถเมล์ พนักงานในภาคบริการ เช่น สถาบันการเงิน พยาบาล หรือครูบาอาจารย์ล้วนอยู่ในชนชั้นแรงงาน

ชนชั้นปกครองพยายามทำลายความฝันถึงสังคมนิยมใน 6 ตุลา 19

ความฝันของสังคมนิยม คือ การเห็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ชนชั้นปกครองและนายทุน บวกกับชนชั้นกลาง ไม่พอใจความฝันเหล่านั้น ที่กำลังเกิดเป็นกระแสทางการเมือง พวกเขามีฉันทามติร่วมกันในครั้งนั้น ว่าต้องทำลายกระแสนี้ เพื่อรักษาอภิสิทธิ์ชนของพวกตนเอาไว้

แรงงานมีพลังพิเศษในระบบทุนนิยม

การปฏิวัติเช่นนี้ชนชั้นอื่นทำไม่ได้ ต้องเป็นการกระทำของชนชั้นแรงงานเท่านั้น เพราะระบบทุนนิยมได้สร้างให้ชนชั้นแรงงานมีพลังพิเศษ ด้วยอยู่ใจกลางของระบบการผลิต พวกเขาจึงสามารถยึดปัจจัยการผลิตเพื่อมาผลิตสินค้าตอบสนองสังคมได้ทันที

Remembering Red Vienna (ค.ศ.1919-1934) เมืองสังคมนิยม

Red Vienna (เมืองสีแดง) เป็นการสร้างเมืองสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวเวียนนา เป็นโครงการสำคัญที่สุดของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแรงงาน (Social Democratic Worker’s Party-SDAPÖ) ที่มาจากความพยายามดำเนินการของฝ่ายซ้ายปีกก้าวหน้าสุดของพรรค (มีปีกปฏิรูปประนีประนอมกับฝ่ายตรงข้าม) ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 1(ค.ศ.1919-1934) โครงการนี้สำเร็จได้เพราะมีขบวนการแรงงานคอยผลักดันด้วยแนวคิดพลิกเมืองอนุรักษ์นิยมให้เป็นเมืองสังคมนิยม และสร้างแฟลตกว่า 60,000 แห่งรองรับผู้อาศัย 200,000 กว่าคน ใช้งบประมาณจากการเก็บภาษีทรัพย์สิน สินค้าหรูหราของคนรวย

ความเคลื่อนของแรงงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

เมื่อเกิดกบฎบวรเดช นายถวัติและเพื่อนได้นำพลังกรรมกรรถรางไปทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะกองกำลังรักษาความสงบภายในพระนครและเป็นกองทหารอาสา และได้รับชัยชนะ เมื่อเป็นระบอบใหม่ ระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา กรรมกรทุกกลุ่มอาชีพตื่นตัวอย่างมาก