151 ปีคอมมูนปารีส โลกใหม่เป็นไปได้

คอมมูนปารีสปี 1871 ไม่ใช่คอมมูนสังคมนิยมและองค์กรปกครองของมันไม่ใช่องค์กรของการปฏิวัติสังคมนิยม แต่มันเป็นเพียงตัวอย่างรูปธรรมครั้งแรกของ “เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” เท่านั้น ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการปฏิวัติสู่สังคมสังคมนิยม และมีการก่อตั้งสภาคอมมูนที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลที่ได้รับเลือกจากประชาชนในส่วนต่างๆ ของเมือง สภาคอมมูนสามารถถอดถอนผู้แทนได้ทุกเมื่อ และผู้แทนเหล่านั้นต้องได้รับเงินเดือนเท่าๆ กับคนธรรมดาอีกด้วย

คอมมูนปารีส

เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนนายทุนมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกคือ การเกิดขึ้นของคอมมูนปารีส ในช่วงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๑๘๗๑ และสิ้นสุดลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๑๘๗๑ เหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ให้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของฝ่ายสังคมนิยมด้วยเช่นกัน เนื่องจากคอมมูนปารีสเป็นการสถาปนาอำนาจรัฐของชนชั้นกรรมาชีพและจบลงด้วยความพ่ายแพ้