สังคมนิยมกับการปลดปล่อยสัตว์

ปัจจุบันมนุษย์มีความตระหนักรู้เรื่องการกดขี่ในหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ผู้หญิง การกดขี่คนต่างสีผิว ในส่วนของการกดขี่สัตว์ การใช้ประโยชน์จากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการเลี้ยงไว้ใช้งาน นอกจากจะเป็นการทรมานสัตว์แล้ว ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนมากถึง 14.5% ด้วย อุตสาหกรรมเนื้อปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 7.1 พันล้านตันต่อปี

“รถเข็นขายดี” ที่ไม่เข้าใจคนขายของ

ผู้เขียนในฐานะที่มีมารดาเคยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้รถเข็นเช่นนี้ จากประสบการณ์ คิดว่าพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้คงต้องการสิ่งอื่นมากกว่ารถเข็นทันสมัย อย่างเช่นสวัสดิการที่ดี เทียบเท่ากับชนชั้นข้าราชการ รวมถึงเศรษฐกิจที่มั่นคง เงินในมือประชาชนที่มากขึ้น ยิ่งในปัจจุบันที่การค้าขายไม่ว่าธุรกิจใด ใหญ่หรือเล็กก็ต้องซบเซา เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 จึงคิดว่าผู้ค้าผู้ขายคงต้องการมาตรการจัดการรับมือกับโรคนี้ที่ดีกว่านี้ มากกว่าแค่รถเข็