พระเยซูไม่อาจกลับมา มาร์กซ์จึงต้องคืนชีพ

ศาสนาอาจเป็นได้ทั้งเครื่องมือของชนชั้นปกครองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนและบรรเทาความอยุติธรรมให้ลดน้อยถอยลงด้วยการประโลมเรื่องเพ้อฝันของความผาสุกในชีวิตหน้า ในขณะที่อีกด้าน “ศาสนาคือเครื่องปลอบใจของสัตว์โลกผู้ถูกกดขี่ คือหัวใจของโลกที่ปราศจากหัวใจ คือวิญญาณของภาวะที่ปราศจากวิญญาณ ศาสนาคือยาฝิ่นของมวลชน” คริสต์ศาสนาเองก็ไม่ได้แตกต่าง

กำเนิดและความเสื่อมของศาสนาพุทธในอินเดีย

ตอนแรกศาสนาพุทธเชื่อว่าสงครามที่เคยมีบ่อยๆ เป็นเรื่องสิ้นเปลือง จึงมีการปฏิเสธ “ความรุนแรง” มีการต่อต้านระบบวรรณะและความเชื่อในเทพเจ้าที่รองรับระบบวรรณะ และมีการปฏิเสธเทพเจ้าพร้อมกับเน้นเหตุผลจนใกล้เคียงกับระบบคิดแบบ “วัตถุนิยม” นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดแบบ “วิภาษวิธี” กับปรัชญากรีกแต่ในไม่ช้าความก้าวหน้าเริ่มชะลอตัว เพราะรัฐและระบบการปกครองทางชนชั้นกลายเป็นอุปสรรค์ต่อความสร้างสรรค์