คนทุกข์ในยุคดิจิตอล

แม้จะอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วก็ตามแต่การขูดรีดก็ยังเป็นไปตามลักษณะเดิมๆของทุนนิยม ในประเทศไทยเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เริ่มต้นมาอย่างน้อยตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วจนถึงปัจจุบันนับเวลาได้เกินกว่าศตวรรษครึ่งไปแล้ว นานพอที่จะทำให้ทุกคนตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ทางการผลิตและถูกขูดรีดอย่างสาหัสจากระบบทุนนิยมโดยถ้วนทั่ว

NGOs, CSOs และองค์กรนอกภาครัฐ

องค์กรนอกภาครัฐมีบทบาทมานานแล้ว เมื่อมีการตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN ขึ้น UN ก็ได้ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสอดรับกับคำประกาศของประธานาธิบดีทรูแมนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เริ่มใช้ ”การพัฒนา” เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลไปทั่วโลกและได้ปฏิบัติตลอดช่วงสงครามเย็น