ปัญญาชนชนชั้นตัวขับเคลื่อนของขบวนการฝ่ายซ้าย

ในการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทุกครั้งที่เกิดจากขบวนการปฏิวัติ สิ่งที่ไม่อาจขาดไปได้เลยคือการสร้างกลุ่มศึกษา เพราะการสร้างกลุ่มศึกษานั้นคือการสร้างชุดทางความคิดให้กับขบวนการในสังคม และสร้างความเข้าใจการการดําเนินการเคลื่อนไหว ซึ่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้น พวกจาโคแบงได้สร้างขึ้นในสมัชชาประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่ถกเถียงและแลกเปลี่ยนกันทางการเมืองของชาวฝรั่งเศส หรือในรัสเซียก่อนยุคปฏิวัติ มีการสร้างกลุ่มศึกษาทฤษฎีสังคมนิยม มาร์กซิสต์เป็นจํานวนมากในรัสเซีย