Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

คอลัมน์

กองบรรณาธิการ

ท่าทีต่อการเลือกตั้ง

ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ควรประเมินพรรคทหารต่ำเกินไป เราจำเป็นต้องใช้กระแสการเลือกตั้งปลุกระดมผู้…

ในความเคลื่อนไหว

แนวร่วมแนวทาง

นานาทัศนะ

ทัศนะต่างถิ่น

สิทธิในการเข้าถึงการการุณยฆาตในแคนาดาเป็นความก้าวหน้าของสังคมหรือความรุนแรงของระบบทุนนิยม

โครงการฆ่าคนจนของรัฐบาลแคนาดาถูกโฆษณาว่าเป็น “ความก้าวหน้าทางสังคม” หรือ “ความเมตตาจากรัฐ”…

อีกฟากของกำแพง

ปลายทางของคอมมิวนิสต์คือเผด็จการ? : Political Dialogues ว่าด้วยเสรีภาพและรัฐเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ

แม้โดยเป้าหมายของทั้งคู่คือการโค่นล้มชนชั้นนายทุนและกรุยทางไปสู่สังคมไร้ชนชั้นก็ตาม แต่บทส…

แว่นตามาร์กซิสต์

สากลนิยม

ปฏิวัติหรือปฏิรูป?

คนธรรมดามักจะถูกกีดกันไม่ให้กำหนดนโยบายทางการเมืองหรือนำสังคม ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งในระบบ…

ปรับกระบวนทัศน์

เศรษฐกิจนอกกฎหมาย เหรียญอีกด้านของระบบทุนนิยม: จากคดีตู้ห่าวถึงการฟอกเงินข้ามชาติ

ปัจจุบันระบบทุนนิยมกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ คนงานหลายล้านคนทั่ว…


Create a website or blog at WordPress.com