Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

การต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าด้วยทางเลือกสังคมนิยม

แถลงการณ์วันกรรมกรสากล ปี 2022 ขององค์กรฝ่ายซ้ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1 พฤษภาคม 2022

ในขณะที่โลกเข้าสู่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 มานานกว่าสองปี อีกทั้งวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลงซึ่งคุกคามความอยู่รอดของมนุษยชาติ คนทำงานทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนตกเป็นเหยื่อของความล้มเหลวของระบบทุนนิยมโลกที่ไม่สามารถปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาได้

            ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากขึ้นทั่วโลกทำให้ผู้คนยากจน ว่างงาน และไร้ความมั่นคงทางสังคมจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ผู้ที่มีงานทำก็ประสบปัญหาความไม่มั่นคงและรายได้ลดลง

            สถานการณ์ที่เลวร้ายของคนวัยทำงานและคนจนกำลังทวีความรุนแรงจากการทำสงครามของประเทศจักรวรรดินิยมและมหาอำนาจในระดับภูมิภาคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนเอง โดยแลกกับชีวิตของมวลชนคนธรรมดาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารและปัญหาอื่นๆ

            ระบบทุนนิยมล้มเหลวในการรักษาโลกที่น่าอยู่และอนาคตของมนุษยชาติ ชนชั้นนำที่ปกครองในระบบทุนให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าผู้คนและกำลังนำพาโลกไปสู่หายนะของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สงครามที่มากขึ้น และความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่เลวร้ายลง จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องสร้างขบวนการประชาชนจากเบื้องล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิเสธและเผชิญหน้ากับระบบทุนและเพื่อแทนที่ระบบกดขี่นี้ด้วยทางเลือกสังคมนิยมบนพื้นฐานของประชาธิปไตย  ความสมานฉันท์ และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            เราเฉลิมฉลองวันกรรมกรเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างความสมานฉันท์ของชนชั้นแรงงาน การจัดตั้ง และการระดมมวลชนจากเบื้องล่างต่อสู้ปลดแอกจากระบบทุนนิยมที่เอารัดเอาเปรียบ และเปลี่ยนแปลงสังคม

            ด้วยจิตวิญญาณของวันกรรมกรสากลหรือ May Day เราซึ่งเป็นองค์กรที่ลงนามด้านล่างของแถลงการณ์ มีข้อเสนอดังนี้

1. งานต้องมั่นคงและมีระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคนอย่างถ้วนหน้า รัฐบาลทุกประเทศต้องมีบทบาทแทรกแซงและลงทุนในภาคการผลิต เช่น การสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เกษตรกรรมยั่งยืนและการผลิตอาหาร การผลิตพลังงานทดแทน การจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม ฯลฯ ตลอดจนบริการที่จำเป็น เช่น งานดูแล เพื่อสร้างงานที่มีรายได้ดีให้แก่ประชาชนได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี จะต้องมีบทบัญญัติการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม รวมถึงการประกันการว่างงานและเงินบำนาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ไม่มีงานทำจะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเช่นกัน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ รัฐบาลต้องจัดให้มีบริการสุขภาพถ้วนหน้าฟรี ฉีดวัคซีนฟรี การศึกษาฟรี ที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม น้ำสะอาด การดูแลเด็กในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ การขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่นๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านการเก็บภาษีจากบรรษัทขนาดใหญ่และมหาเศรษฐีในอัตราก้าวหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (เช่น อาเซียน) โดยไม่เอาระบบโครงสร้างเสรีนิยมใหม่

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร รัฐบาลต้องพัฒนาแผนที่ครอบคลุมเพื่อสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์อาหารและปกป้องการดำรงอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

4. ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นพลังงานหมุนเวียน 100% อย่างยุติธรรม จัดให้มีโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศของที่ดิน ป่าไม้ น้ำ และมหาสมุทร ส่งเสริมประชาชนให้สามารถรับมือกับผลกระทบและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และมีโครงการฟื้นฟูอุตสาหกรรมบนพื้นฐานนิเวศวิทยาที่ยั่งยืนภายใต้การควบคุมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

5. เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยสนับสนุนไม่เพียงแค่ความเท่าเทียมทางกฎหมาย แต่รวมถึงการปลดปล่อยผู้หญิงอย่างแท้จริง ตลอดจนสิทธิของผู้คนในการกำหนดอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ

6. ยุติระบอบเผด็จการทหารและการปกครองที่กองทัพครอบงำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดและหยุดการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง เราต้องรักษาพื้นที่ประชาธิปไตยสำหรับคนทำงานเพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งและเสนอข้อเรียกร้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา

7. หยุดสร้างกองทัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อลดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจจักรวรรดินิยมและมหาอำนาจระดับภูมิภาค ทุกประเทศควรมีส่วนร่วมในการเจรจาบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางภูมิรัฐศาสตร์ น่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเป็นเขตปลอดทหาร ปิดฐานทัพทหารสหรัฐทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ขอให้เรามุ่งมั่นต่อไปเพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชนชั้นแรงงานในการต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่า

องค์กรฝ่ายซ้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

1.พรรคสังคมนิยมมาเลเซีย (Parti Sosialis Malaysia (PSM)

2.พรรคคนทำงาน อินโดนีเซีย  (Partai Rakyat Pekerja-PRP)

3.พรรคมวลชนแรงงาน ฟิลิปปินส์ (Partido Lakas ng Masa-PLM)

4.องค์กรสังคมนิยมแรงงาน ประเทศไทย (Socialist Workers Thailand-SWT)

(ดูรายชื่อองค์กรสนับสนุนที่ด้านล่างของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)

—————————–

(ENGLISH VERSION)

Fight for a better world with a socialist alternative

Joint Statement by the Southeast Asian Left for May Day 2022

1st May 2022 

As the world plunged into the COVID-19 pandemic for more than two years, the climate crisis continues to worsen, threatening humanity’s survival on the planet with workers worldwide, including workers in Southeast Asia, being the primary victims of the global capitalist system’s failure to protect people’s livelihoods, and well-being.

The severe economic recession around the world has pushed a drastic number of people into poverty, joblessness and social insecurity. Even those with jobs are suffering from precarity and reduced income.

The dire situation of the working people and the poor continues to deteriorate as imperialist nations and regional powers pursue their own geopolitical interests with continuous war drives at the cost of the lives of ordinary masses who are confronted with the food crisis and other hardships.

Capitalism has failed in securing a liveable planet and future for humanity. The capitalist ruling elites who prioritize profits over people are bringing the world to the brink of climate catastrophes, more wars, and worsening global inequality. It is crucial for us to continuously build a movement of people from below to reject and confront the capitalist rule, in order to replace the oppressive and profit-driven system with a socialist alternative based on popular democracy, solidarity and common prosperity, while living sustainably and in harmony with the environment.

We celebrate May Day to remind us of the importance of building working-class solidarity, organization and mobilization from below to continue our fight against the exploitative and extractive capitalist system, and for an emancipatory social change.

In the spirit of May Day, we, the undersigned organisations, call for the following:

1.  Jobs security and social protection for all. Governments must play a role in intervening and investing in productive sectors such as building and maintaining low-carbon social infrastructures, sustainable agriculture and food production, generation of renewable energy, provision of social housing as well as essential services such as care work, in order to generate and guarantee jobs with a decent income for the people to live in dignity. There shall be comprehensive social protection provisions, including unemployment insurance and universal pensions, to ensure that individuals without jobs can live a dignified life as well.

2.  Strengthening of the public services. Governments must provide free universal healthcare service, free vaccination, free education, liveable social housing, clean water, community childcare, elderly care, public transport and other social infrastructures, accessible to all, through progressive taxation of big corporations and the super-rich as well as transforming regional economic cooperation (like ASEAN) by rejecting the neoliberal structures.

3.     Enhancing food security. Governments must develop a comprehensive plan to ensure and enhance food security, in order to deal with the food crisis and protect the livelihood of small farmers.

4.    Urgent actions to address the climate and environmental crisis by pursuing a just transition away from fossil fuels and towards 100% renewable energy; establishing programs of ecological restoration of land, forests, water and oceans, a program for building community resilience to empower people to manage the impact and recover rapidly, and a program of reindustrialization based on ecologically sustainable production under the democratic control of the people.

5.   Enhancing gender equality by supporting full legal equality and genuine emancipation for women, to also end all discrimination against LGBTQI+ communities, as well as defending people’s rights to determine their gender identity and expression.

6.     An end to military dictatorship and military-dominated rule in Southeast Asia. Release all political prisoners, stop repression of political dissidents, trade unions and peoples organisations. We must protect and guarantee human rights by upholding a democratic space for working people to organize and voice their demands for better living conditions.

7.     Stop military build-up in the Asia Pacific region in order to de-escalate geopolitical conflict involving imperialist powers and regional powers. All countries should engage in dialogues based on a mutually respectful manner to resolve geopolitical disputes. Make Southeast Asian waters a demilitarized zone. Shut down all US military bases in Southeast Asia.

Let us continue our effort to build and strengthen working class solidarity in our struggle for a better world.

Signed by,

 1. Parti Sosialis Malaysia (PSM), Malaysia
 2. Partai Rakyat Pekerja (PRP), Indonesia
 3. Partido Lakas ng Masa (PLM), Philippines
 4. Socialist Workers Thailand (SWT), Thailand
 5. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Indonesia 
 6. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Indonesia
 7. Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonesia
 8. Gabungan Marhaen, Malaysia
 9. North South Initiative, Malaysia
 10. People Like Us Support Ourselves (PLUsos), Malaysia
 11. Sanlakas, Philippines
 12. Solidarity of Filipino Workers (BMP), Philippines 

Supported by (organisations outside of Southeast Asia)

 1. Socialist Alliance, Australia
 2. Europe solidaire sans frontières (ESSF), France
 3. Communist Party of India (Marxist-Leninist), India
 4. Potere al Popolo!, Italy
 5. Haqooq Khalq Party, Pakistan
%d bloggers like this: